top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Tämä on Tukimuuri Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.08.2021. Viimeisin muutos 15.3.2022.

 

1. Rekisterinpitäjä


Tukimuuri Oy, Vesikontie 11, 36200 Kangasala.

Puh. 050 553 7714 

info@tukimuuri.fi

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Työnhakijat: Oona Korva, Puh. 050 570 2302, oona@tukimuuri.fi

Palkanlaskenta: Riikka Peltola, Puh. 050 553 7714, palkanlaskenta@tukimuuri.fi

 

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, työnhakijarekisteri ja henkilöstöhallinnon työntekijärekisteri.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus tai
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito työnhakijoihin ja työntekijöihin sekä henkilötietojen ylläpito palkanlaskentaa varten. 

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon. 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 
Työnhakijarekisteri: henkilön nimi, hakemus, ansioluettelo, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
Työntekijä: henkilön nimi, työsuhdetiedot, tilinumero, tehty työsopimus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
Asiakasrekisteri: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tilaukset, laskutustiedot ja reskontrahistoria.

Tietoja säilytetään 10 vuotta.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. 

 

Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, työhakemuksista, työsopimuksista, toimeksiantosopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas tai työntekijä luovuttaa tietojaan.

 

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Työntekijöiden perustietoja voidaan antaa asiakkaalle, mutta vain erikseen työntekijän kanssa niin sovittaessa. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä lainsäädännön mukaisesti. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Oona Korva
Tukimuuri Oy
050 570 2302
oona@tukimuuri.fi

bottom of page